Winkelmandje - 0.00
Logo
Page
Algemene voorwaarden
CTW

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

verkoper: de importeur, distributeur, agent, leverancier in wijn, die een verkoopovereenkomst inzake wijn en/of de daarmee verband houdende producten en/of diensten met een koper sluit;

koper: de koper, consument die een koopovereenkomst inzake wijn en/of de daarmee verband houdende producten en/of diensten met een verkoper sluit;

werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen.

 

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met China Trade Wine International, hierna te noemen als CTW, betreffende de verkoop, de levering en de betaling van wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
3. CTW heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
4. Bij het bezoeken van de website en/of het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, met de logo, de namen die voorkomen op de website, evenals de merknamen van de producenten die tevens internationaal beschermd zijn.
5. Koper, consument of bezoeker van de website heeft notie genomen van de disclaimer en is aanvullend geldend als algemene voorwaarden.

 

Prijs en betaling

6. Prijsvermeldingen op de CTW website, bestelformulieren, folders en flyers, in nieuwsbrieven en advertenties zijn geen offerte of aanbieding. Er kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. De wijnen van CTW worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van het plaatsen en binnenkomst van de bestelling. De prijzen kunnen hoger uitvallen door een te lage Euro ten opzichte van de huidige wisselkoersen in de landen en de valuta waarmee betaald moet worden.
7. De prijzen vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn consumenten prijzen voor particulieren en bedrijven zonder horeca-achtergrond. De prijzen zijn altijd exclusief bezorgkosten. Prijzen voor horeca, retail en groothandel is in nader overleg en kan dus afwijken van de genoemde bedragen zoals vermeld op de website.
8. Bezorgkosten en verzendkosten zijn afhankelijk van aantal flessen, gewicht, plaats en land van het te leveren.
9. CTW rekent bij bestellingen, verhandelingskosten, afhankelijk van het aantal dozen worden deze verhandelingskosten in rekening gebracht.
10. De betalingstermijn bedraagt 10 dagen. Betaling geschied per factuur die wordt verstuurd nadat de bestelling is bevestigd, de wijn wordt geleverd zodra de betaling is binnengekomen. Indien de koper een vaste klant is van CTW kan van deze regel worden afgeweken en kan de wijn eerder worden geleverd. Indien sprake is van een horecagelegenheid of wijn speciaalzaak kan de betalingstermijn aangepast zijn.
11. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, ontvangt de koper een herinneringsbrief of e-mail. Bij een tweede overschrijding geldt een tarief van € 15,00 euro. Indien dit niet leidt tot betaling, volgt melding bij een incassobureau.

 

Garantie en retour

12. De verkoper garandeert kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.
13. Indien bij bestelling door de koper sprake is van losse kurk in de fles wordt deze fles geruild voor een nieuwe fles van dezelfde soort. Onder deze voorwaarde geldt dat de fles met kurk onaangetast, dus ook dop en papier en ongeopend is. Deze fles zal aantoonbaar kurk moeten bevatten en in zijn geheel teruggebracht of gezonden moeten worden.
14. De wijnproducten zullen mogelijke geur-, smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door de leverancier worden uitgesloten. Het terugnemen van het geleverde is dan ook niet mogelijk.
15. Bestellingen kunnen soms niet leverbaar zijn in verband met het niet op voorraad hebben van het geleverde. Ook kunnen sommige vintage of wijnjaren niet meer leverbaar zijn. CTW biedt hierbij een alternatief van andere wijnen uit de voorraad. Indien klant geen gebruik wenst te maken van de hierbij geboden alternatief, kan er op dit punt in overleg worden besloten dat een bestelling wordt geannuleerd.
16. De bestelling van alle producten met betrekking tot lekkernij en voedsel kunnen niet worden geruild en worden niet teruggenomen. Hierbij geldt geen wettelijke bedenktijd voor onze voedselproducten.

 

Levering

17. Levering kan plaatsvinden in Nederland, België, Luxemburg en delen in Duitsland.
18. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveringsadres, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
19. CTW is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
20. De levertijden zijn niet altijd haalbaar, daarom geeft CTW slechts een mondelinge schatting van het geleverde product. CTW is niet aansprakelijk bij overschrijding van de levertijd.
21. Koper dient de levering binnen 14 dagen te controleren op gewenstheid en volledigheid van het geleverde. Indien alsnog sprake is van een ongewenste of onvolledige levering dient de koper dit binnen 14 dagen na ontvangst van de wijnen kenbaar te maken aan CTW. Kapotte flessen dienen bij ontvangst per direct aan de bezorger te worden doorgegeven. Kapotte flessen worden anders niet geruild.
22. Bestellingen die verkeerd zijn geleverd in de zin van verkeerde bestelde fleswijn kunnen worden geretourneerd, hetgeen alleen geldt voor de ongeopende flessen. De flessen kunnen op afspraak door klant worden teruggebracht naar CTW. Indien klant besluit de ongeopende flessen terug te zenden met de post of bezorger is de afzender (de koper) verantwoordelijk en aansprakelijk voor een deugdelijke verpakking en verzending. Indien bij aankomst blijkt dat de flessen zijn beschadigd, zal er geen restitutie van geld door CTW plaatsvinden. De verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de afzender.
23. Bezorging vindt plaats tot aan de deur, tenzij anders overeengekomen. Hierbij kunnen servicekosten in rekening worden gebracht indien blijkt dat de plek van bestemming extra tijd of moeite met zich mee brengt.

 

Herroepingstermijn

24. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor ongeopende flessen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

25. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

Aansprakelijkheid

26. De klant dient CTW altijd in de gelegenheid te stellen tot het herstellen van eventuele gebreken.
27. De aansprakelijkheid van CTW is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
28. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor CTW in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal CTW niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van CTW.
29. De klant vrijwaart CTW te dezer zake tegen alle aanspraken.

 

Reclame en Overeenkomsten

30. Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt.
31. Aanbiedingen zijn alleen geldig tot de genoemde einddatum.
32. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor andere bestellingen of nabestellingen.
33. De koper wordt voordat deze een bestelling doet, gewezen op de algemene voorwaarden betreffende verkoop, de levering en de betaling en wordt tevens gewezen op de voorwaarden zoals vermeld op de website. De koper zal bij bestelling, eerst akkoord moeten gaan met de algemene voorwaarden.
34. Een overeenkomst met CTW komt pas tot stand als CTW de bestelling heeft ontvangen, dit kan via de webshop, per mail of er is sprake van een mondelinge overeenkomst en de bestelling door CTW per mail of mondeling is goedgekeurd en/of bevestigd. CTW behoudt altijd het recht om een bestelling niet goed te keuren.
35. Een overeenkomst met CTW en koper is pas geldig op het moment dat er een schriftelijke orderbevestiging is verzonden naar de koper. De orderbevestiging kan per brief of per mail worden verzonden. Deze bevestiging volstaat met een akkoord over betaling of levering.
36. Bij de verkoop van alcoholische dranken gaat de koper akkoord dat de alcohol niet wordt verstrekt onder de leeftijd van 18 jaar. De feitelijke verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de koper.
37. CTW verkoopt en verstrekt geen alcohol aan personen en sterke drank aan personen onder de 18 jaar. Door onze wijnproducten te bestellen verklaart de koper dat hij/zij ten minste de gestelde leeftijd heeft.

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten

38. Koper of consument is niet gerechtigd om logos, tekeningen, vormgeving, stickers of etiketten op en van de wijnproducten te verwijderen en/of na te maken, te vermenigvuldigen of te wijzigen.
39. Koper of consument is niet gerechtigd om de wijnfles na gebruik te hergebruiken voor andere dranken. De lege wijnfles zal in de daarvoor bestemde plaats, zoals glasbak terecht moeten komen.
40. Koper of consument is niet gerechtigd om geleende producten of verstrekte informatie te gebruiken voor andere doeleinden verkregen bij een wijnavond of ander evenement.
41. Koper of consument aanvaardt de exclusiviteit van CTW aangaande de geleverde producten en daarmee verband houdende relaties.
42. Koper of consument is niet gerechtigd om de wijn bij aankoop, aan te bieden of te verkopen op of via het internet. De wijn mag slechts verkocht worden indien sprake is van een horecagelegenheid, cateringbedrijf, slijterij en of daarvoor bestemde overeengekomen detaillist of groothandel of warenhuis of met CTW een overeengekomen gespecialiseerde wijnwebwinkel.
43. Bij overtreding van artikelen 36 t/m 40 geldt een boete van € 1.500,- (EUR) bij elke overtreding.

 

Toepasselijk recht en vindbaarheid

44. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
45. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met koper of consument.

 

Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij de AVG opgenomen in onze privacy reglement en dit tevens opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

In het kader van de AVG/ privacywetgeving informeren wij u graag hoe wij met uw adresgegevens omgaan. Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen van klanten gebeurt via een visitekaartje, netwerkbijeenkomst, in de winkel, website of andere vormen van gegevensuitwisseling. Dit zijn uw e-mail adres, uw voornaam en achternaam, adres, telefoon en of bedrijfsgegevens. Vanzelfsprekend doen wij verder niets met deze gegevens, behalve dat we u een uitnodiging voor een proeverij, presentatie, event of wijnreclame of aanbieding sturen.

Wilt u niet meer op hoogte gehouden worden, dan kunt u zich laten verwijderen uit onze mailinglijst door dit via een reply aan ons door te geven. Dat kan overigens op ieder moment. Wijzigt of verwijdert u uw gegevens niet, dan gaan wij er vanuit dat uw gegevens correct zijn en dat u onze uitnodigingen wilt blijven ontvangen.

versie april 2023

Contact

CTW International fine wines

Chamber of Commerce Kvk 52422267

Company e-mail

mail@ctwfinewines.com

By Phone

+31 6 237 455 93

Visitors Location

Damars Wijnshop, Vrouwenstraat 4a, 1811GA Alkmaar